Advantages Of International Economy

Ilkhamova Yodgorkhon Saidakhmedovna; Yakubov Ulugbek Kasimovich; Mirzaeva Lobar Zuxruddinovna; Kulmetov Mansur; Shermukhamedov Abbos; Rakhimov Nuriddin; Jumaniyazova Muqaddas; Shermukhamedov Bobur

Volume 7, Issue 3, November 2020, Page 5306-5312